Издание на Университета за национално и световно стопанство
Търсене


Архив:


Главен редактор:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев

Редакционна колегия:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев (УНСС) - председател
проф.д-р Благой Колев (УНСС)
проф.д.ик.н. Васил Манов (УНСС)
доц.д-р Георги Генов (УНСС)
ст.н.с. д-р Лилия Чанкова (ИИ на БАН)
проф.д.ик.н. Пано Лулански (УНСС)
проф.д.ик.н. Пламен Мишев (УНСС)
доц.д-р Пламен Орешарски (УНСС)
проф.д-р Христина Балабанова (УНСС)
проф.д-р Христо Христов (УНСС)

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел. (02) 8195-654,
(02) 862-97-93
e-mail: ikonalt@unwe.acad.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически алтернативи”

 

 
Начало » Архив » бр.3/2012 » Назад    

брой 3 / 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

  Статии

Изходни решения за метричния инструментариум на дисертационния труд по стопански науки
      Пано Лулански

Аналитични приложения за обработка на големи обеми данни в реално време
      Камелия Стефанова, Михаил Кончев

Формиране на отношението на студентите към административната професия
      Лучиян Милков

Система за независими сравнителни продуктови изпитания с участието на заинтересованите страни от представяне на потребителска информация в България
      Елка Василева, Даниела Иванова, Богомил Николов

Количествена функционална оценка на конкурентно способността на бизнес организациите
      Николай Щерев

Девелопъри срещу еко защитници: публичен избор и пазарна размяна?
      Теодор Седларски

Значение на емерджентността от дългосрочни системни връзки в бюджетната политика
      Петър Митев

Разходи за здравеопазване в страни от Европейския съюз за периода 2000-2009 г.
      Димитър Димитров, Магдалема Баймакова, Георги Попов

Плоският подоходен данък – пропорция или прогресия
      Румен Брусарски

Фискалният борд – нова форма на старото оръжие за строга фискална дисциплина
      Велчо Стоянов

 

Copyright (c) УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2005-2011 г.