Издание на Университета за национално и световно стопанство
Търсене


Архив:


Главен редактор:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев

Редакционна колегия:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев (УНСС) - председател
проф.д-р Благой Колев (УНСС)
проф.д.ик.н. Васил Манов (УНСС)
доц.д-р Георги Генов (УНСС)
ст.н.с. д-р Лилия Чанкова (ИИ на БАН)
проф.д.ик.н. Пано Лулански (УНСС)
проф.д.ик.н. Пламен Мишев (УНСС)
доц.д-р Пламен Орешарски (УНСС)
проф.д-р Христина Балабанова (УНСС)
проф.д-р Христо Христов (УНСС)

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел. (02) 8195-654,
(02) 862-97-93
e-mail: ikonalt@unwe.acad.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически алтернативи”

 

 
Начало » Архив » бр.1/2005 » Академично признание » Назад    

Проблеми на преподаването на икономическата теория

доц. д-р Вера Пиримова


На 26 ноември 2004 г. в заседателната зала на Центъра по интелектуална собственост на УНСС се проведе научна конференция на тема “Научни и методически проблеми на преподаването на икономическата теория”. Конференцията бе организирана от катедра “Икономикс” при УНСС и привлече вниманието на много представители на научно-преподавателската общност от различни висши учебни заведения в страната.

При откриването на научната конференция с приветствие към участниците се обърна Заместник ректорът по научно-изследователска дейност на УНСС доц. д-р Пламен Орешарски. Зам.-ректорът изрази задоволство от подходящия и навременен избор на поставената за обсъждане проблематика и подчерта, че форумът може да допринесе за постигането на напредък в модернизирането на обучението по икономическа теория. Tова е особено необходимо при реформирането на преподаването във връзка с адаптирането на висшето образование у нас към европейските изисквания и тенденции.

Встъпително слово произнесе ръководителят на катедра “Икономикс” при УНСС доц. д-р Трайчо Спасов. Той акцентира върху необходимостта от осъвременяване и обогатяване на съдържанието на учебните курсове, което е свързано и с формирането на нови учебни планове и програми. В тази връзка изпъкват нерешени въпроси, отнасящи се до обособяването на учебни дисциплини по фундаментална и приложна икономическа теория, въвеждането на учебни курсове по модерни направления на икономическата теория като институционална икономическа теория, теория на обществения избор, поведенска икономическа теория и др. Доц. Тр. Спасов подчерта, че задача на настоящата конференция е да се проведе конструктивна дискусия по научно-методическата проблематика, да се координират усилията на научната общност в национален мащаб във връзка с въвеждането на кредитната система и с това да се допринесе за усъвършенстване на преподаването и научната работа.

Приветствия и пожелания за ползотворна работа отправиха също доц. д-р Владимир Владимиров - декан на Финансово-счетоводен факултет на ИУ - гр. Варна, доц. д-р Любен Кирев - ръководител на катедра “Обща теория на икономиката” при СА “Д. А. Ценов” - гр. Свищов, доц. д-р Аксентия Замфирова - декан на Икономически факултет на ПУ - гр. Пловдив. Те отбелязаха, че въпросите за бъдещето на преподаването на икономическа теория и знания са тясно свързани с обновяването на организацията на учебния процес при въвеждането на кредитната система, подчертаха необходимостта от разширяване на контактите между колективите на сродните катедри.

След тържественото откриване работата на научната конференция продължи с представяне на доклади и оживени дискусии по актуални научни въпроси, методически проблеми на преподаването, алтернативни подходи при оценяване на знанията на студентите по икономическа теория.

Начало на дискусиите по научни проблеми постави докладът на проф. д. ик. н. Камен Миркович (УНСС). В доклада бе обоснована необходимостта от създаване на обща теория за полезността и стойността като категории на ценностното икономическо поведение на индивида. Авторът въведе и обоснова понятия за субективна стойност и субективна пределна стойност, които изследва на равнището на отделния индивид, наред с полезност и пределна полезност; конституира понятия за принадена полезност, принадена стойност и принаден продукт, съвместими със съвременния икономикс, и извърши взаимообвързано извеждане на индивидуалните криви на търсенето и предлагането на продукта и индивидуалната крива на предлагането на труд.

Докладът предизвика оживени дискусии, в които с въпроси към автора и с изказвания се включиха доц. П. Танова, доц. Цв. Колев, доц. Вл. Владимиров, гл. ас. д-р Е. Харманджиев и др.

В доклада си доц. д-р Трайчо Спасов (УНСС) разгледа от теоретични позиции условията за глобален преход към нова икономика и нейните основни характеристики. При това авторът потърси отговор на въпроса, възможно ли е трансформационните процеси в страните от ЦИЕ да се определят като преход към пазарна икономика и наред с това към нова икономика.

Предизвикателствата на новата икономика бяха поставени в основата и на доклада на гл. ас. Красимир Керчев (УНСС). Като акцентира върху ролята на ускорените и мащабни иновации, особено в сферата на авангардните ИКТ, авторът интерпретира някои по-известни теоретични схващания и модели и на тази основа обобщи пет характерни черти на новата икономика.

Концепцията за човешкия капитал като елемент от новата парадигма в икономическата наука бе разгледана в доклада на доц. д-р Атанас Казаков (УНСС). Развитието на нова икономика, заложена на познанието и интелекта, дългосрочно ще акцентира върху човешкия капитал. Затова е необходимо да се даде отговор на редица нерешени въпроси - адекватно на новите реалности структуриране на формите на капитала, измерване на стойността на този капитал като елемент на богатството и определяне на неговата амортизация и др.

Отражението на прехода към нова икономика върху икономическата теория и преподаването бе разгледано в доклада на доц. д-р Любен Кирев (СА “Д. А. Ценов”-Свищов). Докладът акцентира върху необходимостта от конвергиране на неокласицизма с институционализма, тъй като кълновете на новата икономика, основана на знанието, не се вместват в теоретичната парадигма на неокласическия икономикс. При комбинирането на подходите на анализа обаче трябва да се запази мярката, да се съхрани спецификата на предмета на икономикса.

Актуални научни проблеми третираха и други доклади, в които бяха изложени резултати от научни изследвания, както и своеобразието от схващания при дефинирането на прецизен отговор на поставените проблеми.

Гл. ас. д-р Юли Радев (МГУ-София) представи в доклада си теоретичните и практическите възможности на модела на транзакционните разходи като алтернатива или допълнение на модела на споделения риск. В доклада си за теорията на рационалния избор и нейната еволюция гл. ас. Атанас Атанасов (УНСС) изложи критични бележки относно рестриктивния неокласически възглед за рационалност и генералното отстъпление от него.

Израз на интереса към докладите по научни проблеми дадоха изказванията и въпросите на проф. д. ик. н. Кътов, доц. Ат. Казаков, доц. Е. Георгиева, доц. М. Марков, доц. П. Танова, доц. В. Пиримова, гл. ас. д-р Х. Николов, гл. ас. Кр. Керчев и др.

Участниците дискутираха и върху взаимовръзката между научни и методически проблеми на преподаването, на които бе отделено широко място в изнасяните доклади и в изказванията.

Докладът на доц. д-р Зоя Младенова (ИУ-Варна) бе съсредоточен върху определяне мястото на реалната икономика в лекционния курс по “Принципи на икономикса”. Като съпостави двата аспекта на преподаването - само теория на пазарната икономика и съчетаване на теорията с проблемите на реалната икономика, доц. Младенова изведе необходимостта и възможността за превръщане на стопанската практика в неотменен елемент на лекционните курсове.

Доц. д-р Лилия Йотова (УНСС) разгледа в доклада си отклоненията при реализирането в действителността от теоретично изведеното общо пазарно равновесие. Несъвършенствата на пазара не позволяват да се достигне ефективна алокация на ресурсите и затова се налага пазарът да бъде подпомаган от институциите (държавата). От това се определя необходимостта от отделяне на по-широко място на поведението на този трети икономически субект, което се игнорира при преподаването на микроикономиката.

Доц. д-р Вера Пиримова (УНСС) фокусира вниманието върху структурата и съдържанието на учебната програма по “Основи на микроикономиката”. Тя разгледа съотношението между броя на темите, съдържанието и прилаганите подходи за анализ на поведението на производителите и на потребителите. Тъй като това съотношение е неравностойно, авторката издигна тезата за необходимост от рационализиране на структурата на учебния курс и отправи конкретни предложения за допълване на курса с решенията на по-големи групи от потребители и поведението им в дългосрочен период.

Докладът на доц. д-р Дянко Минчев (РУ-Русе) бе насочен към разкриване на ограничеността при прилагането на математическия апарат за моделиране на потребителското поведение. Авторът отхвърли четирите основни аксиоми на теорията за потребителския избор и изрази становище, че в тази област на изследване подходът на икономикса е остарял.

Методически проблеми на преподаването на учебната дисциплина “Основи на макроикономиката” разкри в доклада си доц. д-р Людмил Несторов (СА “Д. А. Ценов”-Свищов). Необходим е по-голям прагматизъм, непрекъснато актуализиране, запознаване на студентите с емпирични данни за разглежданите съвкупни величини. Задача на преподавателя е също да открие, отстрани или намали недостатъците на излаганите пред студентите аналитични модели.

Важни въпроси на връзката между фундаменталните и специализираните икономически дисциплини постави в доклада си доц. д-р Ивона Якимова (ИУ-Варна). На този етап специализираните курсове не изпълняват допълваща функция, отграничават се от основните курсове инструментално, категориално и функционално. Необходимо е методите на традиционните научни направления да се допълват с достиженията на други икономически направления.

Интерес сред участниците предизвика докладът на доц. д-р Цветан Колев (УНСС) за обучението по методология и методика на научните изследвания (ММНИ). Като изтъкна редица слабости в подготовката и разработваните от студентите писмени работи, доц. Колев отправи предложение за въвеждане на задължителен учебен курс по ММНИ. В тази връзка авторът запозна участниците със структурата, съдържанието и целите на обучението по ММНИ.

По засегнатите в тази група от доклади методически проблеми на преподаването бяха поставени много въпроси към докладчиците в изказванията на доц. Е. Георгиева, доц. Вл. Владимиров, доц. Л. Йотова, доц. Ат. Казаков, доц. П. Танова, доц. Ив. Илиев, доц. Л. Кирев, гл. ас. Кр. Керчев, д-р Мл. Тонев, ас. Ив. Беев.

Докладът на доц. д-р Емилия Георгиева (УНСС) бе свързан със засилващата се необходимост от знания по европейска икономическа интеграция (ЕИИ). За удовлетворяването на тази потребност в УНСС се преподават учебни дисциплини по ЕИИ в бакалавърска и магистърска степен, а от учебната 2004/2005 г. е разкрита и специалност ЕИИ в магистърска степен, също и към Центъра за факултативно обучение при УНСС. Доц. Георгиева коментира учебната програма по дисциплината ЕИИ и открои някои проблеми при обучението на студентите по специалността ЕИИ.

Процесът на глобализация на капиталовите пазари и проблемите на преподаването на икономикс бяха обект на доклада на доц. д-р Венелина Трифонова (УНСС). Динамичните промени във функционирането на финансовите пазари през последните години формират необходимост от непрекъснато актуализиране и адаптиране на учебните курсове. Така в преподаването се отделя нарастващо място на тенденциите на интернационализация на пазарите на дългови и дялови финансови инструменти, формирането на пазари на евроакции и др.

В доклада на доц. д-р Иван Илиев (ТУ-София) бе изложена идеята за създаване на методика на преподаването, която да позволи синхронизация, както и унификация и стандартизация на учебния материал по обща икономическа теория. Доц. Илиев открои съвкупност от сложни методически проблеми, чието решаване изисква създаване на координиращ център на преподавателите-икономисти.

Интересни дискусии предизвикаха и други доклади по методически проблеми. Д-р Младен Тонев (ВСУ-Варна) разкри някои аспекти на кохезията между политическа икономия и икономикс. Гл. ас. д-р Пенка Шишманова (СА “Д. А. Ценов”-Свищов) акцентира върху необходимостта от усъвършенстване, актуализиране и обогатяване на учебната литература по обща икономическа теория. Гл. ас. д-р Йордан Василев (СА “Д. А. Ценов”-Свищов) представи възможностите за използване на мултимедийна компютърна презентация с MICROSOFT POWER POINT в преподаването на икономическата теория. Гл. ас. д-р Хари Николов (ТУ-София) разкри множество аспекти на значението на субективния подход при съвременното преподаване на икономикс.

Участниците в научната конференция подложиха на оживено и ползотворно обсъждане и въпроси, свързани с прилаганите начини и подходи за провеждане на изпита и оценяване на знанията на студентите по обща икономическа теория.

Гл. ас. д-р Христо Мавров (ИУ-Варна) разгледа предимствата и недостатъците на двете основни форми на писмения изпит - есе и тест и открои като най-добър вариант комбинацията от въпроси на избор и есе въпроси. Тежестта на всяка група въпроси трябва да се диференцира според равнището на изучаване на икономикс. Скалата за превръщане на точките в оценка трябва да отчита специфичната степен на сложност на теста, да е гъвкава, а не фиксирана.

Ас. Ивайло Беев (УНСС) разкри редица трудности при обучението и оценяването на знанията, произтичащи от различната мотивация и интереси на студентите. При прилагането на този критерий авторът определи пет групи студенти, към всяка от които преподавателят да използва диференцирани подходи на обучение и оценка на знанията. За установяване на равнището на знанията ас. Беев предложи провеждане на кръстосани тестове (разменяни тестове между преподаватели) и общи тестове, организиране на университетска и на междууниверситетска олимпиада по икономикс.

Поставените в тези доклади важни, интересни и дискусионни въпроси предизвикаха широко обсъждане, в което се включиха доц. Тр. Спасов, доц. Е. Георгиева, доц. П. Танова, доц. В. Пиримова, ас. Ив. Беев и други участници в научната конференция.

Други интересни въпроси бяха повдигнати в няколко доклада на докторанти към катедра “Икономикс” при УНСС. Росица Христова разгледа отражението на глобализацията върху преподаването на икономическата теория. Валентина Гичева разкри ролята на новите информационни технологии в процеса на обучение на студентите. Петър Станков наблегна върху възможните начини за повишаване на атрактивността и практическата полезност на обучението по икономикс за студентите.

Изнесените доклади, изразените становища и проведените дискусии демонстрираха висока ангажираност и загриженост за качеството на преподаването, равнището на подготовка и бъдещето на висшето икономическо образование. Участниците в научната конференция отграничиха нововъзникващи и някои недокрай решени методически проблеми, които дефинираха като съвременни предизвикателства, изискващи внимателно обмисляне и съобразено със спецификата на отделните висши училища разрешаване. Изводите и предложенията могат да се вземат под внимание в процеса на обновяване на учебните планове и програми във връзка с въвеждането на кредитната система и на европейските изисквания за качество на висшето образование.

доц. д-р Вера Пиримова

Изтеглете документа в .doc формат

 

Copyright (c) УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2005-2011 г.