Издание на Университета за национално и световно стопанство
Търсене


Архив:


Главен редактор:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев

Редакционна колегия:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев (УНСС) - председател
проф.д-р Благой Колев (УНСС)
проф.д.ик.н. Васил Манов (УНСС)
доц.д-р Георги Генов (УНСС)
ст.н.с. д-р Лилия Чанкова (ИИ на БАН)
проф.д.ик.н. Пано Лулански (УНСС)
проф.д.ик.н. Пламен Мишев (УНСС)
доц.д-р Пламен Орешарски (УНСС)
проф.д-р Христина Балабанова (УНСС)
проф.д-р Христо Христов (УНСС)

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел. (02) 8195-654,
(02) 862-97-93
e-mail: ikonalt@unwe.acad.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически алтернативи”

 

 
Начало » Архив » бр.1/2007 » Статии » Назад    

Социален капитал и влиянието му върху икономическото развитие

проф. д.ик.н. Ташо Пачев

Съществуват различни видове капитал. За икономическата наука капитал са материалните и паричните средства, които се влагат в производството с цел получаване на печалба. За демографията капитал са полезните качества на хората, придобити в процеса на социализацията. За екологията капитал са почвите, водите и въздухът, които не са замърсени от механични, химични и други вещества. В теорията и практиката се споменава и за други видове капитал. Такива са информационният, културният, религиозният, политическият и т.н. Проявяват се в способността да проникват в социалната структура и да стимулират съвместни действия на всички равнища в социалната организация. Всеки един от тях играе различна роля в живота на обществото и на хората. Осъществява многообразни отношения с останалите.
Новата икономическа социология обогатява набора от капитали с още един. Нарича се социален. Произходът му е свързан с идеята на икономикса за човека като рационално същество. Според нея всеки се стреми да задоволява предпочитанията си или да максимизира ползата от дейността, която осъществява . Какво представлява този капитал? По какво се отличава от останалите видове? Какво е значението му към икономическото развитие? Опит за отговор на тези въпроси се прави в следващото изложение.

Изтеглете документа в .doc формат

 

Copyright (c) УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2005-2011 г.