Издание на Университета за национално и световно стопанство
Търсене


Архив:


Главен редактор:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев

Редакционна колегия:
проф.д.ик.н. Иван Георгиев (УНСС) - председател
проф.д-р Благой Колев (УНСС)
проф.д.ик.н. Васил Манов (УНСС)
доц.д-р Георги Генов (УНСС)
ст.н.с. д-р Лилия Чанкова (ИИ на БАН)
проф.д.ик.н. Пано Лулански (УНСС)
проф.д.ик.н. Пламен Мишев (УНСС)
доц.д-р Пламен Орешарски (УНСС)
проф.д-р Христина Балабанова (УНСС)
проф.д-р Христо Христов (УНСС)

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС

тел. (02) 8195-654,
(02) 862-97-93
e-mail: ikonalt@unwe.acad.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически алтернативи”

 

 
Начало » Архив » бр.5/2005 » Към уважаемите читатели ... » Назад    

КЪМ УВАЖАЕМИТЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРИ НА СП. „ИКОНОМИЧЕСКИ АЛТЕРАНТИВИ”

Сп. „Икономически алтернативи“ прави публично достояние част от най-добрите теоретични, методологически, методически и приложни изследвания и постижения на преподавателите и докторантите от Университета за национално и световно стопанство, както и от други български и чуждестранни университети и научни организации. На страниците на списанието можете да намерите статии, които: осветляват и предлагат решения на важни проблеми на икономическата и управленската практика от позицията на съвременните научни постижения;обогатяват дискусиите по най-новите икономически теории, подходи и методи и предлагат алтернативни решения; разглеждат проблемите на интеграцията на българската икономика в европейското икономическо пространство; разглеждат интердисциплинни проблеми като икономика и управление, право и икономика,социология и икономика, технология и икономика и др.; подпомагат организацията на обучението на студентите и докторантите.

1. Ръкописите за публикуване се изпращат в 2 екземпляра и на дискета на адрес:София 1700, Студентски град „Хр. Ботев“, Университет за национално и световно стопанство, редакция на сп. „Икономически алтернативи“, кабинет 5004.Електронният адрес на списанието е: ikonalt@unwe.acad.bg.

2. Редакцията на списанието приема статии, които представят синтезирано резултатите от мащабни колективни и индивидуални теоретични и практически изследвания (в обем до 20стандартни страници (1 с.= 1800 знака),статии, които по характер са кратки методически разработки, представяне на чужд опит, запознаване на читателите снови концепции и методи (в обем до 10стандартни страници), както и отзиви за книги, научни събития, годишнини и др.(в обем до 5 стандартни страници). Статиите да са подготвени с редактор Word 2002 или по-нов за Windows XP (или по-нов) на шрифт Times New Roman, размер 12 и междуредие 1,5.

3. Първата страница на ръкописа да съдържа последователно следната информация: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), организация (институция), от която е авторът, адрес за кореспонденция, телефон, FAX и E-mail адрес, резюме до 150 думи, номера на научната област от JEL класификацията,ключови думи (до пет думи). JEL класификацията е публикувана в кн. 4/2003 на сп.„Икономическа мисъл“ и е на разположение в редакцията. На отделен лист и на електронен носител на английски език се представят заглавието, името и фамилията на автора, резюмето и ключовите думи. Отговорност за точността на превода носи авторът.

4. Желателно е основният текст да съдържа увод, методология, описание на изследването и резултатите, заключение. Забележките под линия да са номерирани последователно с арабски цифри и да са ограничени по брой и обем. Представените формули се номерират (1), (2) и т.н.отдясно на формулите. Ако е необходимо,доказателствата на формулите се дават на отделен лист и не се публикуват. Всички графики и диаграми трябва да бъдат означени като фигури, номерирани последователно с арабски цифри. Наименованието е под фигурите. Таблиците да се номерират последователно с арабски цифри и да бъдат наименовани (над таблиците).Под таблицата се посочва източникът на включените в нея данни. Списъкът с използваната литература да се даде след основния текст с последователна номерация с арабски цифри по фамилия на авторите, първо на кирилица, а след това на латиница и други езици. Източниците от Интернет първо да се дадат по стандартния начин, а след това да се посочи съответният адрес. Заглавията на статиите не бива да съдържат абревиатури.Цитирането на литературните източници да става чрез посочване в скоби на номера на източника от списъка, на годината и страницата. На дискетата (3,5инча) изпишете Вашето име, софтуера,който сте използвали, и името на файла, съдържащ Вашия ръкопис. Ръкописите,които не отговарят на посочените в т.1 до т. 4 изисквания, се връщат на авторите за преработване.

5. Ръкописите се рецензират, а решението за отпечатване, за преработване или за отхвърляне на съответния ръкопис се взема от Редакционната колегия. Авторите могат да се запознаят предварително с препоръчителните изисквания за оценяване на ръкописите в сп.„Икономически алтернативи“, които сана разположение в редакцията. Авторът получава безплатно два броя от съответния брой на списанието.

6. В списанието се приемат за отпечатване ръкописи, които не са публикувани другаде. Приемането на статията за отпечатване означава, че авторските права върху ръкописа са прехвърлени на списанието. Статията или части от нея не могат да бъдат публикувани в други издания без писменото съгласие на Редакционната колегия.Списанието излиза в 6 книжки годишно.Отделно се издава един брой годишно на английски език, съставен от избрани статии, публикувани през съответната година в списанието.

Сп. „Икономически алтернативи“ може да бъде закупено от книжарницата на УНСС.

 

Copyright (c) УНСС, Дирекция "Информационни технологии", 2005-2011 г.